Terâvîh namazını inkâr edenlere birkaç kelime

20/05/2019 Pazartesi Köşe yazarı R.A

“Erkeklerin ve kadınların, yirmi rekât terâvîh namazı kılmaları, sünnet-i müekkededir. İnanmayan bid’at ehlidir, sapıktır ve şâhitliği kabul olmaz."

 

Sözleri muteber olan İslâm âlimlerinin, hadîs ve fıkıh kitaplarında yazdıklarına göre, Peygamber Efendimiz (aleyhisselâm), Medîne-i münevvere’de, Mescid-i Nebevî’de, Eshâbına (aleyhimürrıdvân), 3-4 gün terâvîh namazını cemâatle kıldırdı; daha sonra evinden çıkmadılar.

Sahîh-i Buhârî’de zikredildiğine göre, birkaç gün terâvîh namazını kıldırdığı hâlde, müteâkıp günde evlerinden çıkmamalarının sebebi sorulunca, “Terâvîh namazının, size, farz olacağından korktuğum için, evden çıkmadım” buyurdu. 

Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Ramazân ayında inanarak ve sevâbını umarak terâvîh namazı kılanın günâhları affolur.” [Nesâî]

Sevgili Peygamberimizin amcazâdesi, “Reîsül-müfessirîn=Müfessirlerin başı”, “tercümânül-Kur’ân”, “bahrul-ilim=ilim okyânûsu” gibi yüksek sıfatlarla anılan, büyük âlim İbn-i Abbâs (radıyallahü anhümâ) bildiriyor ki:

Resûlullah (aleyhissalâtü vesselâm), yatsıdan sonra, vitirden önce, 20 rekât namaz kıldıktan sonra, “Ramazân ayında 20 rekât terâvîh namazı kılanın, yirmi bin günâhı affolur” buyurdu. (Musannefü İbn-i Ebî Şeybe)

Mahmûd İbn-i Mevdûd el-Mevsılî (el-Mûsılî)’nin, “El-İhtiyâr li-Ta’lîli’l-Muhtâr”da zikrettiğine göre, İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe (rahmetullahi aleyh), “Terâvîh namazı müekked sünnettir. Hazret-i Ömer (radıyallahü anh), Terâvîhin 20 rekât olarak cemâatle kılınmasını, kendiliğinden ortaya çıkarmadı. O, elindeki sağlam esâsa, yani Resûlullah’ın sünnetine dayanarak emretti” buyurmuştur. 

Farz-ı muhâl olarak, Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem), terâvîhi hiç kılmasaydı bile, Hulefâ-i Râşidîn’in yani Dört Büyük Halîfenin kılmaları, sünnet olması için kâfi idi. Çünkü hadîs-i şerîfte, “Benim sünnetime ve benden sonra da, hidâyete erdirilmiş olan Hulefâ-i Râşidîn’in sünnetine sımsıkı sarılınız” buyuruldu. (Buhârî)

Merâkıl-felâh Şerhi’nde, terâvîh namazının 20 rekât oluşu ve cemâatle kılınmasının hadîs-i şerîfle bildirildiği ve Sünnet oluşunun icmâ ile sâbit olduğu ifâde edilmiştir. 

Terâvîh namazının sünnet olanı 20 rek’attır. Nûrul-îzâh Şerhinde ve Hâşiyesinde buyuruluyor ki: “Erkeklerin ve kadınların, yirmi rekât terâvîh namazı kılmaları, sünnet-i müekkededir. İnanmayan bid’at ehlidir, sapıktır ve şâhitliği kabul olmaz. Hazret-i Ömer’den itibaren Üç Halife ve zamanlarındaki Eshâb-ı kirâmın hepsi (radıyallahü anhüm ecmaîn), cemâatle yirmi rekât kıldılar. Bu Halîfelere ve Eshâb-ı kirâmın icmâına uymamız, hadîs-i şerîf ile emrolunmuştur.”

Hâşiyetü-Tahtâvî’de belirtildiğine göre, terâvîhin cemâatle kılınması, sünnet-i kifâyedir. Yani bir mahallede cemâatle kılınınca, diğerleri evde kılsa da, sünnet îfâ edilmiş olur. (Nimet-i İslâm)