Tavsiye edilen zaman teheccüd vaktidir , imkan bulamayan gün içinde devam edebilir.

Tesbihat

Tesbihat

Her Gün...

Bir Fatiha Üç İhlas Okuduktan Sonra;

Yâ Rabbim okumuş olduğum Fatiha ve İhlâs'ı Şerifleri, Rasûlü Ekrem Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem Efendimizin Ruh Şerifleri ile beraber, Cümle Peygamberler, Ezvâcı Tâhirât, Ehlibeyt, Ashâbı Kiram, Ahmet Efendi, Seyyid Cemâleddin Efendi, Seyyid Mekki Efendi, Abdülgafur Abbâsi, Abdulhak Efendi, Seyyid Abdülhakim Efendi, Ahmederrufâi, Ahmedi Bedevi, Şâhı Nakşibendi, Abdülkâdiri Geylâni, Mevlânâ Celaleddîni Rumi, Mevlânâ Hâlidi Bağdâdi, Muhammed Bâki Billâh, İmâmı Rabbâni, Muhammed Mâsum Fâruki, Seyfeddîni Fâruki, Seyyid Nur Muhammed Bedeyâni, Mazharı Cânı Cânan, Abdullâhı Dehlevi, Seyyid Şemseddin Pâni Pûti, Muînüddîn-i Çeşti, Nizâmeddin Evliyâ, Silsileyi Âliyyenin, Ricâlil gayb ervâhın Her zamanın yüzyirmidörtbine dahil ehli hâl ve büyüklerine, anne, baba, Kur'an Kerim ve Ulûmu diniye hocalarımıza ve cümle mü'min ve müslümanların ruh şeriflerine alâ kaderi merâtibihim her birerlerine hibe eyledim.

Yâ Rabbel Âlemin.

TESBİH

 • Sûbhânallahi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vâllahü Ekber velâ
  havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil âzim. 
  (100 Adet)

İSTİĞFAR

 • Estağfirullâh ellezi lâ-ilâhe illâhû el-hayyülkayyûm ve Etûbû ileyh.
  (100 Adet)

SALAVAT

 • Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidinâ
  Muhammedin ve bârik ve sellim. 
  (100 Adet) isteğe bağlı olarak (1200 Adet)

KELİME-İ TÂYYÎBE

 • Lâ ilâhe illâllâh (33'te bir def'a) Muhammedûrrasûlûllah denecek.
  (1200 Adet) isteğe bağlı olarak (5000 Adet)