Kıyametin büyük alametleri...

17/09/2019 Salı Köşe yazarı R.A

Hazret-i İsâ gökten inecek. Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyuruluyor ki: “Allah, Hazret-i İsâ’yı göğe kaldırmıştır.”

 

Kıyâmetin kopmasına yakın, önce küçük alâmetler zuhûr edecek, sonra da büyük alâmetler çıkacaktır. Kıyâmetin büyük ve küçük bazı alâmetleri, birçok hadîs-i şerîfte zikredilmiştir.

MüslimEbû Dâvûd, TirmizîNesâîİbn-i Mâceİmâm Ahmed, İbn-i Hibbân, Taberânî ve İbn-i Cerîr'deki hadîs-i şerîflerde, şu on alâmetin çıkacağı bildirilmiştir:

1- Hazret-i İsâ gökten inecek. Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyuruluyor ki: “Allah, Hazret-i İsâ’yı göğe kaldırmıştır.” (Nisâ, 158)

“Elbette o [Hazret-i İsâ’nın kıyâmete yakın gökten inmesi], kıyâmetin yaklaştığını gösteren bilgidir. Sakın bunda şüphe etmeyiniz.” [Zuhruf 61, Beydâvî Tefsîri]

Dün bu konuda, Kütüb-i sitte başta olmak üzere, diğer bazı hadîs kitaplarında geçen birtakım hadîs-i şerîfleri zikrettiğimiz için burada onları tekrârlamıyacağız.

2- Hazret-i Mehdî gelecek. Hem makâlemizin hacmi, hem de öbür hafta bu konuyu müstakıllen ele alacak olmamız sebebiyle, bu konudaki îzâhâtı öbür haftaki makâlemize havâle edelim.

3- Deccâl çıkacak. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Deccâl çıkar, tanrı olduğunu söyler. Onun tanrılığına inanan kâfir olur.” [İbn Ebî Şeybe]

4- Dâbbetül-arz çıkacak. Bu hayvândan, Kur'ân-ı kerîmde bahsedilmektedir. (Neml, 82)

Bu husûstaki hadîs-i şerîflerden birinin meâli de şöyledir:

“Dâbbetül-arz, Mûsâ’nın asâsı ile mümine dokunur, alnına Cennetlik yazılır, yüzü nûrlanır. Kâfire, Süleymân’ın mührü ile vurur, Cehennemlik yazılır, yüzü simsiyâh olur.” [Tirmizî]

5- Ye’cûc ve Me’cûc çıkacak. Kur'ân-ı kerîmde buyuruluyor ki: “Ye’cûc ve Me’cûc, set yıkılıp her tepeden akın ederler.” [Enbiyâ, 96]

Hadîs-i şerîfte de buyuruluyor ki: “Ye’cûc ve Me’cûc, kıyâmetin ilk alâmetlerindendir.” [İbn-i Cerîr]

6- Duman çıkacak. Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurulmuştur ki: “Gökten bir duman çıkacağı günü gözetle.” [Duhân, 10]

Hadîs-i şerîfte de buyuruldu ki: “Dumanın tesiri, mümine nezle gibi gelir, kâfire ise çok şiddetlidir.” [Ebû Dâvûd]

7- Güneş batıdan doğacak. Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyurulmuştur ki: “Rabbinin bazı âyetleri [alâmetleri] geldiği gün, önce îmân etmemiş veya îmânında bir hayır kazanmamış kimseye, o günkü îmânı fayda vermez.” [En’âm, 158]

Âlimler, bu âyetteki alâmetlerden birinin de, güneşin batıdan doğması olduğunu bildirmişlerdir. Şu hadîs-i şerîf de zâten bunu açıkça bildiriyor. “Güneş batıdan doğmadıkça kıyâmet kopmaz. O zaman herkes îmân eder, ama îmânı fayda vermez.” [Buhârî, Müslim]

8- Ateş çıkacak. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Hicâz’dan çıkan ateş, Basra’daki develerin boyunlarını aydınlatır.” [Müslim]

9- Yer batması görülecek. Hadîs-i şerîfte buyurulmuştur ki: “Doğu, Batı ve Cezîretül-Arab’da yer batışı görülecek.” [Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn-i Mâce]

10- Kâbe yıkılacak. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Bir Habeşli, Kâbe’yi tahrip edecektir. Onu, şu anda, siyâh elleri ile Kâbe’nin taşlarını bir bir söker hâlde görüyorum.” [Buhârî, Müslim]