İmanın ve İslam'ın şartları -1-

21/12/2018 Cuma Köşe yazarı A.D

Allahü teâlâ, vacib-ül-vücud [varlığı muhakkak lazım olan] ve hakiki mabuddur. Bütün varlıkların yaratıcısı olup ve Ondan başka ilah yoktur...
 
Her Müslümanın bilmesi lazım olan iman bilgilerini kısaca nakletmek istiyoruz... İmanın şartları:
1- Allah’a inanmak: Allahü teâlâ, vacib-ül-vücud [varlığı muhakkak lazım olan] ve hakiki mabuddur. Bütün varlıkların yaratıcısı olup ve Ondan başka ilah yoktur. Allahü teâlânın, sıfat-ı zatiyyesi altıdır. Bunlar: Vücud var olmak, Kıdem varlığının öncesi olmamak, Beka varlığı sonsuz olmak, hiç yok olmamak, Vahdaniyyet ortağı, benzeri olmamak, Muhalefet-ün lil-havadis hiçbir şeyinde, hiçbir mahluka, hiçbir bakımdan benzememek, Kıyam bi-nefsihi varlığı kendinden olmak, hep var olması için, hiçbir şeye muhtaç olmamaktır. Sıfat-ı sübutiyyesi de sekizdir. Bunlar da: Hayat diri olmak, ilm bilmek, sem' işitmek, basar görmek, kudret gücü yetmek, irade istemek, kelam söylemek, tekvin yaratmaktır.
2- Meleklere inanmak: Melekler, hayat sahibi, diri, nurani yaratıklar olup, akıl sahibidir. Allahü tâlânın sevgili ve kıymetli kullarıdır, ortakları ve kızları değildir. Allahü teâlânın emirlerine itaat ederler, isyan etmezler. Günah işlemezler. Onlarda erkeklik veya dişilik yoktur
3- Kitaplara inanmak: Allahü teâlânın gönderdiği kitaplar çoktur. Din kitaplarımızda bildirilen ise, 104 kitaptır. Bunlardan 100’ü suhuf denilen küçük kitaptır. Dört büyük kitap ise; TevratZeburİncil ve Kur'ân-ı kerimdir.
4- Peygamberlere inanmak: Peygamberlerin ilki Âdem aleyhisselam ve sonuncusu, bizim Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdır. Bu ikisinin arasında, çok Peygamber gelmiş ve geçmiştir. Sayılarının 124 binden çok oldukları meşhurdur. Peygamberlerlerden birine inanmayan kimse, hiçbirine inanmamış olur.
Peygamberlerin sıfatları şunlardır: Emanet [emindir], Sıdk [her işi doğrudur, yalan söylemez], Tebliğ [Dini eksiksiz bildirir], Adalet [her işte hakkı gözetir], İsmet [günah işlemez], Fetanet [çok akıllı, anlayışlı, zekidir], Emnül-azl [peygamberlikten azledilmez yani peygamberlik ellerinden alınmaz.] 
5- Ahiret gününe inanmak: Herkes öldükten sonra dirilecek, hesaptan sonra Cennet veya Cehenneme gidecektir. Cennet ve Cehennem şimdi vardır. İkisi de sonsuzdur. Müslümanlar Cennette ebedi, kâfirler de Cehennemde ebedi kalacaklardır.
6- Kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmak: İnsanlara gelen hayır ve şer, fayda ve zararın hepsi, Allahü teâlânın takdir etmesi iledir... 
Her şeyi ve insanların iyi, kötü her işini Allahü teâlâ yaratıyor ise de, insanlara İrade-i cüziyye vermiştir. İnsan, irade-i cüziyyesini kullanarak iyilik yaratılmasını isterse sevap, kötülük yaratılmasını isterse günah kazanır.