İlim deryası âbide bir eser: Mektûbât-ı Rabbânî

24/07/2019 Çarşamba Köşe yazarı H.Y

Bu eser, kelâm, fıkıh bilgilerini ve Resûlullahın güzel ahlâkını açıklayan bir deryâdır. Bu deryâdan inci mercan çıkarmak, ancak usta dalgıçlara nasip olur...

 

İslamın vartalı dönemleri -11-

İmam-ı Rabbanî Müceddid-i Elf-i Sânî Ahmed Serhendî hazretleri, hicrî Onbirinci asrın müceddididir. Hicrî 971 [m. 1563]  yılında Hindistan’ın Serhend şehrinde doğdu ve 1034 [m. 1624] senesinde orada vefat etti. İslâm âlimlerinin göz bebeğidir. Tasavvuf bilgilerinin mütehassısı idi. Âlimlerin önderi, velîlerin baş tâcı idi. Zâhirî ilimlerde ve kalp bilgilerinde, esrarın mârifetlerinde derya idi. Bilinmeyen ve işitilmeyen ilimlerin kaynağı idi. Onun eseri, üç cild olan (Mektûbât) gibi bir kitap, o zamana kadar yazılmamıştı. Bu eser, kelâm, fıkıh bilgilerini ve Resûlullahın güzel ahlâkını açıklayan bir deryâdır. Bu deryâdan inci mercan çıkarmak, ancak usta dalgıçlara nasip olur.  İslâm dinindeki bid’atları, sapıklıkları kökünden silip kaldırdı. Hakikatleri açığa çıkardı. 

Bu yüce imâmın mektupları, kitapları, insanları gafletten uyandırdı. Dünyâya ışık saldı. Çeşitli memleketlere göndermiş olduğu 536 mektubu, üç cild hâlinde toplanarak (Mektûbât) kitabı meydana gelmiştir. 

İmâm-ı Rabbânînin ve oğlu Muhammed Ma’sûmun (Mektûbât) kitapları Müstekîmzâde Süleymân Efendi tarafından Farsçadan Türkçeye tercüme edilmiştir. Fârisî aslı, Hindistân’da ve Afganistân’da basılmış ise de, 1392 [m. 1972] senesinde Pâkistân’da basılmış olanı pek nefîstir. Bu fârisî baskının, fotokopisi 1397 [m. 1976] senesinde, İstanbul'da Hakîkat Kitâbevi tarafından gâyet nefîs olarak bastırılmıştır. Birinci cildi Türkçeye terceme edilerek (Mektûbât Tercemesi) adı ile bastırıldı. 

Bu kitabı dikkat ile okuyan tâlihli bir kimse, kâmil bir îmân ve güzel ahlâk sâhibi olur. Tasavvufu, hakîkî tarîkati anlayarak, sahte tarîkatçılara aldanmaz.

Târîh incelenirse, kitaplı ve kitapsız bütün islâm düşmanlarının ve Müslüman ismini taşıyan câhil ve sapıkların (Ehl-i sünnet) âlimlerinin kitaplarına çamur atmaya, bu doğru yolun bilgilerini çürütmeye, yok etmeye saldırdıkları hemen görülür. Bir taraftan da, din câhili münâfıkların, dünyâ çıkarları için, tarîkatçılık yaptıkları görülüyor. Müslümanların, temiz gençlerin, aziz vatanımızın şehîd evlâtlarının bu alçakça saldırılardan korunmaları, saâdet ve kurtuluş yolunu görebilmeleri ve tarîkatçıların tuzaklarına düşmemeleri için, (Mektûbât) kitabını okumalarını tavsiye ederiz. 

Bu kitap, insanları zararsız ve iyi huylu yapmak için yazılmıştır. Bu kitabı anlayan ve uyan insan, Allahü teâlânın emirlerine ve devletin kanûnlarına itâat eder. İslâm dîni, hükûmete isyan etmeği, kanunlara karşı gelmeği, fitne çıkarmayı şiddetle yasak etmiş, bu konuda hiçbir özür kabul etmemiştir.