İman sahiplerine çok müjdeler var...

25/12/2018 Salı Köşe yazarı V.T

“Melekü’l-mevt müminin canını almaya geldiği zaman, Rabbin sana selâm etti diye haber verir.”
 
Konyalı İsmâil Efendi tefsîr ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. Konya’da doğdu. 1195 (m. 1781)’de hac dönüşünde Şam’da vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:
Câbir bin Abdullah buyurdu ki: Bir kimse Resûlullaha (sallallahü aleyhi ve sellem) Allahü teâlânın, Yûnus sûresi 64. âyet-i kerîmesinde buyurulan; “Dünyâda ve âhırette onlar için müjde vardır” meâlindeki müjdeyi sordu. Resûlullah buyurdu ki: “Dünyâdaki müjde, müminlerin güzel rüyâlar görmesi ve buna sevinmeleri, âhıretteki müjde, ölüm zamanında kendisine; 'Allahü teâlâ seni mağfiret etti ve seni mezara kadar götürenleri de mağfiret etti' diye verilen müjdedir.” 
İmâm-ı Süfyân buyurdu ki: “İman sahibi olanlara üç yerde müjde olunur. Ölürken, kabrinden kalkarken ve büyük korku zamanındadır.”
Bunun gibi müjdeye âit hadîs-i şerîfler çoktur. Hadîs-i şerîfte; “Melekü’l-mevt müminin canını almaya geldiği zaman, Rabbin sana selâm etti diye haber verir” buyurdu. 
Müminin canı, hulkuma yani boğazına toplandığı zaman, Melekül-mevt ona selâm verip; “Esselâmü aleyke yâ veliyyallah, Allahü teâlâ sana selâm ediyor” der.
Allahü teâlânın sevgili kullarına ölüm safadır. Çünkü rahat, rahmet, çeşitli kerâmetler, ikramlar, mübârek makamlar, saîdlerin, iyilerin rûhları ile görüşmek ölümden sonra olur. Ölürken, arkadaşları, dostları ve bulunduğu meclisler ona görünür. İlim meclislerinde bulunup, âlimlerle arkadaş olmuş ise, o anda ona süslü ilim meclisleri ve âlimler görünür. Aşağı, kötü kimseler ile arkadaş olup, çirkin toplantılarda bulunmuşsa, öyle aşağı ve çirkin yerler ve şeytanlar görünür. Kirâmen kâtibîn melekleri ona görünür. O kimse, iyi yerlere gidip iyi ve faydalı sözler dinlemiş ise, yanında bulunan Hafaza melekleri derler ki: “Allahü teâlâ sana rahmet etsin. Senden râzı olsun. Seninle beraber iyi meclislerde bulunduk. İyi sözler dinledik. Çok defa ilim ve amel meclislerine gider, bizi iyi yerlere götürürdün. Biz senden hoşnut idik. Allahü teâlâ da senden râzı olsun.” O kimse, günah olan toplantılara gidip, kötü sözler dinlemiş ve söylemiş ise, hafaza melekleri ölüm zamanında ona; “Allahü teâlâ senden razı olmasın. Biz senden eziyet çekerdik. Hayli zamandır ki, bizi kötü toplantılara götürür, kötü sözler dinletirdin. Allahü teâlâ sana iyilik vermesin. Şimdi ömrün tamam olup senden kurtulduk” derler.