"Ondan başka hiçbir ilâh yoktur!.."

31/12/2018 Pazartesi Köşe yazarı V.T

Bütün Peygamberler Allahü teâlâya ibâdetin vâcib olduğunu bildirmek için gönderildiler.
 
Mengübars bin Yalınkılınç hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. Türkmen asıllı olup Bağdad’da yaşamıştır. 652 (m. 1254) yılında vefât etti. “El-Usûl-ül-i’tikâdiyye alâ mezheb-i İmâm-ı Ebî Hanîfe” adlı eserinin mukaddimesinde şöyle buyurmaktadır:
Allahü teâlâ, emir ve yasaklarını kullarına bildirmeleri için gönderdiği Peygamberlerini (aleyhimüsselâm) insanları âciz bırakan, mucizelerle kuvvetlendirmiştir. Mûsâ aleyhisselâmın asasının hareket eden bir yılana dönüşmesi, denizin yarılması, İbrâhim aleyhisselâma, ateşin serin ve selâmet olması, İsâ aleyhisselâma, ölüleri diriltmesi, Muhammed aleyhisselâma Ay'ın ikiye bölünmesi, mübârek parmaklarının arasından suyun akması, terk ettiği için, kuru hurma kütüğünün inlemesi, mübârek avuçlarında bulunan çakıl taşlarının tesbîh etmesi mucizeleri verilmiştir.
Muhammed aleyhisselâmın en büyük mucizesi Kur’ân-ı kerîmdir, insanlar ve cinler, onun bir sûresinin benzerini yapabilmekten âcizdirler. Onda tevhîd (Bir olan Allahü teâlâya kulluk) itikâdı ve kıyâmete kadar devam edecek olan ilâhî hükümler bildirilmektedir.
Bütün Peygamberler (aleyhimüsselâm) Allahü teâlânın kullarına Allah'tan başka ilâh olmadığını ve Allaha ibâdetin vâcib olduğunu bildirmek için gönderildiler. Allahü teâlâ, Enbiyâ sûresi yirmibeşinci âyet-i kerîmede meâlen şöyle buyurdu: 
“Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki, ona şöyle vahyetmiş olmayalım: Gerçek şu ki, benden başka ilâh yoktur. Onun için bana ibâdet edin.” 
Yine, A’râf sûresi yüzellisekizinci âyet-i kerîmede meâlen; “(Resûlüm) de ki: Ey insanlar! Gerçekten ben sizin hepinize gelen, Allahü teâlânın peygamberiyim. O Allah ki, yer ve göklerin tasarrufu O’nundur. Ondan başka hiçbir ilâh yoktur, öldürür ve diriltir. Onun için hem Allahü teâlâya, hem de bütün kelimelerine îmân getiren o ümmî peygambere, Resûlüne îmân edin ve o peygambere uyun ki, doğru yolu bulasınız” ve Bekâra sûresi yüzotuzaltıncı âyet-i kerîmede meâlen; “(Ey müminler, Yahudi ve Hıristiyanların sizi kendi dinlerine davetlerine karşı şöyle) deyin: Biz Allaha ve bize indirilen Kur’âna, İbrâhim ve İsmâil ve İshâk ve Ya’kûb ve torunlarına indirilenlere, Mûsâ’ya, İsâ’ya verilenlere (kitaplara) ve bütün peygamberlere Rableri tarafından verilen kitaplara îmân ettik. Onların hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz, ancak Allahü teâlâya boyun eğen müslimleriz" buyuruldu.