Mukaddes mekânlar ve kudsî zamanlar...

24/01/2023 Salı Köşe yazarı R.A

Bilindiği üzere, bazı mekânlar emsâline göre daha mukaddes, bazı insanlar akrânına nisbetle daha muhterem olduğu gibi, bazı zamanlar da benzerlerine nazaran daha kudsî, daha mukaddes, daha mübârek kılınmıştır.

Mukaddes mekânların başında, “Mescid-i Harâm”,“Mescid-i NebevMescid-i Aksâ”,“Mescid-i Kubâ” olmak üzere, Allahü teâlâya ibâdet edilen bütün câmi ve mescidler, O'nun emir ve yasaklarının öğretildiği yerler gelir.

Muhterem insanların başında“Ülü'l-azm”Peygamberler, “Resûl”ler ve “Nebî”ler gelmektedir. Bunlardan sonra, üstünlük sırasında Sahâbe-i kirâm, Tâbiîn ve Tebe-i Tâbiîn başta olmak üzere diğer âlim ve velîler bulunmaktadır.

Kıymetli zamanlardan olan "üç aylar"ın birincisi olan Recebü’-ferd, Allahü teâlânın ayı; ikincisi olan Şa'banü’l-muazzam, Peygamber Efendimizin (sallallâhü aleyhi ve sellem) ayı; Ramazânü’l-mübârek de ümmet-i Muhammed'in ayı olarak bilinmektedir.

Kezâ Receb ayının afv ve mağfirete, bu ayı ta’kîb eden Şa’bân ayının şefâate, Ramazân ayının da sevâpların kat kat verilmesine mahsûs aylar olduğu bildirilmiştir.

Yine Recep ayının tevbe, hürmet ve ibâdet ayı; Şa’bân ayının muhabbet ve hizmet ayı; üç ayların üçüncüsü ve bütün ayların da sultânı olan Ramazân ayının ise yakınlık ve ni’met ayı olduğu ifâde edilmiştir.

Bu dünyâ bir imtihân yeridir. Bu imtihânda muvaffak olmak için, İslâmiyetin emrettiği gibi inanmak ve farz kılınan ibâdetleri yapmak, yasaklanan şeylerden kaçınmak lâzım ve şarttır.

Yüce Rabbimiz Kur'ân-ı kerîmde, Mülk sûre-i celîlesinin 2. âyet-i kerîmesinde: "Hanginizin daha güzel amelde bulunacağını imtihân edip ortaya çıkarmak için ölümü de, hayâtı da yaratan O'dur…" buyurmuştur.

Allahü teâlâ buyuruyor ki:

(Ey Resûlüm!) De ki: Duânız [îmânınız, ibâdetiniz, kulluk ve yalvarmanız] olmasa, Rabbim size ne diye değer versin?.." [Furkân, 77]

Bereketli, hayırlı, faydası bol, feyizli demek olan “mübârek” sıfatıyla sıfatlanan ve İslâm dîninin kıymet verdiği on gece vardır ki, bunlar kronolojik sıraya yani hicrî-kamerî sene içerisindeki yerlerine göre şunlardır:

1-Muharremin 1. Gecesi (Hicrî Yılbaşı Gecesi), 2- Aşûre (10 Muharrem) Gecesi, 3-Mevlid Gecesi [12 Rebîul-evvel gecesi], 4-Regâib Gecesi [Receb-i şerîfin ilk Cuma gecesi],5-Mi'râc Gecesi [Receb-i şerîfin 27. gecesi],6-Berât Gecesi [Şa’bân-ı muazzamın 15. gecesi], 7-Kadir Gecesi, 8-Ramazân Bayramının 1. Gecesi, 9-Arefe Gecesi [Zilhiccenin 9. gecesi], 10-Kurbân Bayramının 1. Gecesi [Zilhiccenin 10. gecesi].

Ayrıca, Fıtır (Ramazân) ve Adhâ (Kurbân) bayramının diğer geceleri, Zil-hicce ayının ilk on gecesi, Muharremin ilk on gecesi ve her Cum’a ve Pazartesi geceleri de mübârektir.