Osmanlıdan sonra katliâmlar hiç bitmedi

25/01/2023 Çarşamba Köşe yazarı H.Y

İslam Düşmanları -18

Yahûdiler, İngilizlerin himâyesi ve teşvîki ile Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurmak istiyorlardı. Bu tehlikeyi ve siyonistlerin faaliyetlerini ve arzûlarını da çok iyi bilen Abdülhamîd Hân, Filistin toprağından Yahudilere satılmamasını emretti.

Dünya siyonizm teşkilâtının reisi Theodor Herzl ve Haham Moşe Levi, Sultân Abdülhamîdi ziyâret ederek, Yahudiler için toprak satmasını istediler. Sultânın cevâbı; 

"Dünyânın bütün devletleri ayağıma gelseler ve bütün hazînelerini dökseler, size bir karış yer vermem. Ecdâdımın kanlarıyla aldıkları ve bugüne kadar muhâfaza edilen bu vatan, para ile satılmaz" olmuştur...

Yahudiler, İttihât ve Terakkî Fırkası ile iş birliği yaptılar. Bütün şer güçler, Sultâna karşı birleştiler. 1909’da tahttan indirerek, bütün Müslümanları öksüz bıraktılar...

İttihât ve Terakkî'nin başında bulunanlar, din düşmanlarını ve masonları devletin en yüksek mevkilerine getirdiler. Hattâ, Şeyhülislâm yaptıkları Hayri ve Mûsâ Kâzım bile mason idi. Memleketi kana buladılar.

Bu İngiliz uşaklarının sebep oldukları, Balkan, Çanakkale, Rus ve Filistin cephelerinde, hâince, alçakça hâzırlanmış İngiliz plânları ile, Abdülhamîd Hân'ın yetiştirmiş olduğu, dünyânın birinci kara ordusu yok edildi. Yüz binlerce vatan evlâdı şehîd edildi.

İngilizlerin hîleleri ile, devletin başına geçen masonlar, vatanın en çok birliğe ve müdâfaaya muhtaç olduğu bir zamânda, milleti sâhipsiz bırakıp kaçtılar. Hâin olduklarını böylece de isbât ettiler.

Osmânlı imparatorluğunda açılan misyoner mekteplerinde ve kiliselerde aldatılan gayr-i müslim vatandaşlar, Osmânlıya karşı ayaklandırıldı. Mekteplere muallim ve kiliselere papaz ismi ile Avrupa'dan gelen siyâh cübbeli câsûslar, gazeteciler, her geldikleri yere para, silâh ve fitne getirdiler. Büyük isyânlar oldu. Târîh sayfalarında, insanlık lekesi, vahşeti olarak duran, Ermeni, Bulgar ve Yunan mezâlimi yapıldı. Yunanlıları İzmir'e taşıyanlar da İngilizlerdi...

Allahü teâlâ, Türk milletine merhamet buyurarak, büyük bir istiklâl mücâdelesi sonunda, bugünkü güzel vatanımız kurtarılabildi...

Birinci dünya harbinden sonra Osmânlı devleti parçalanınca, dünyâ birbirine girdi. Osmanlı imparatorluğu tampon gibi bir devletti. Müslümanlar için bir hâmî ve kâfirlerin birbirlerine girmemesi için de, bir mâni idi. Sultân Abdülhamîd Han'dan sonra, hiçbir memlekette râhat ve huzûr kalmadı. Avrupa devletlerinde, Birinci Cihân Harbi'nde, sonra İkinci Cihân Harbi'nde, dahâ sonra da komünizm istilâsı ve zulmü altında, kan ve katliâm hiç bitmedi.