İngilizlerin Hindistan'da açtığı kolejler...

16/11/2022 Çarşamba Köşe yazarı H.Y

İslam Düşmanları-8

İngilizler, Hindistan'da İslâm medreselerini kapatırken, sekiz adedi kızlara mahsûs olmak üzere, yüzaltmışbeş kolej açmışlardır. Bu kolejlerde yetiştirdikleri talebeleri, babalarının dinlerine ve ecdâdlarına düşman etmişler, beyinlerini yıkamışlardır. Hindistan'da zulüm ve vahşet yapan İngiliz ordusunun üçte ikisini, bu şekilde beyinleri yıkanmış, kendi milletine düşman edilmiş, Hıristiyanlaştırılmış veya para ile satın alınmış yerli ahali teşkil ediyordu.

1833 kanunları, misyonerlik faaliyetlerinin gelişmesini sağlamış ve protestan dîni teşkilatı Hindistan'da kuvvetlenmişti. Misyonerlik faaliyetleri yayılmadan ve Hindistan tam olarak İngiliz hâkimiyetine geçmeden evvel, İngilizler Müslümanların îmanlarına saygılı davranmış, bayramlarda toplar attırmış, câmi ve mescidlerin tamîrine yardımcı olmuş, hattâ câmi, tekke, türbe ve medreselere âit İslâm vakıflarında vazîfe almışlardı. 1833 ve 1838’de İngiltere'den gelen emirlerle İngilizlerin bu faaliyyetleri yasaklanmıştır.

İngilizler ikiyüzlü siyasetleri ile, Müslümanlara en büyük düşmanlığı yapmakta, İslâmiyetin kökünü kurutmaktadırlar. Daha sonra, İngilizceyi resmî lisân olarak kabûl etmek ve Hıristiyanlaştırılmış yerli gençler yetiştirmek gayretleri arttı. Bu maksatlarla tamamen misyonerlerin kontrolünde olan mektepler açıldı. Hatta, İngiliz Başvekîli Lord Palmerston ve pek çok İngiliz lordları, Hindistân halkının Hıristiyanlık nimetlerinden faydalanmaları için Allahın Hindistan'ı, İngilizlere verdiğini söylediler. Lord Macauley, Hindistan'da kan ve renk bakımından Hindli, fakat zevk, düşünce, inanç, ahlâk ve zekâ bakımından İngiliz, bir cemiyet yetiştirilmesi için çok çalıstı ve desteklendi. Böylece misyonerler tarafından açılan mekteplerde, İngiliz dil ve edebiyâtı ve Hıristiyanlık öğretilmesine ehemmiyet verildi. Fen bilgilerine (matematik, fizik, kimyâ, vs.) hiç ehemmiyet verilmedi. Böylece İngilizce lisânından ve edebiyâtından başka hiçbir şey bilmeyen Hıristiyanlaştırılmış kimseler yetiştirildi. Bunlar memur olarak istihdâm edildi. Müslüman iken dinden çıkan mürted olduğu için ve Hindûlarca, dinlerinden dönen dinsiz kabûl edildiği için, Hıristiyanlaştırılan yerli gençler, âilelerinin mîrasından bir hak alamıyorlardı. Misyonerler buna mâni olmak için, 1832’de Bengal için, 1850'de de, umûm Hindistân için, bir kânûn çıkararak, Hıristiyan olan yerli mürted ve dinsizlerin mirastan pay almasını temîn ettiler. Onun için Hindliler, Hindistân'daki İngiliz mekteplerine, (Şeytânî Defter) ismini vermişlerdir. [Hindistân'da ve Osmânlılarda resmî dâire ve kuruluşlara (Defter) denilmektedir.]