Parlak bir tahsil hayatı...

07/11/2022 Pazartesi Köşe yazarı R.A

Büyük dîn ve fen âlimi Hüseyin Hilmî Efendi-3-

Ma’lûm olduğu üzere, her meşhûr kimsenin, meselâ dirâyetli bir devlet adamının, fazîletli bir ilim adamının, muvaffak olmuş bir ticâret veya iş adamının, şöhretli bir san’atkârın ve herhangi bir spor dalındaki rekortmenin, bulunduğu mevkı ve makâma gelmeden önceki hayâtı, yetişme tarzı, elde ettiği şöhrete nasıl ulaştığı dâimâ merâk edilir.

Biz bugün, Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî hazretlerinin yetiştirdiği, yetkili ve icâzetli bir âlim, büyük İslâm âlimi ve mütefekkir Hüseyin Hilmî Efendi’nin önce kısaca, başarılarla dolu olan tahsîl hayâtından bahsedeceğiz: 

Hüseyin Hilmî Efendi, beş yaşında [1916 yılında], Eyyüb Câmii ile Bostan İskelesi arasındaki “Mihri Şâh Sultân İlk Mektebi”ne başladı. Burada Kur’ân-ı kerîm’i hatmetti.

1924 senesinde aynı yerdeki “Reşâdiye Nümûne Mektebi”ni birincilikle bitirdi.

O sene, Konya’dan İstanbul’a getirilmiş olan, “Halıcıoğlu Askerî Lisesi” giriş imtihânlarını “Pekiyi” derece ile kazandı ve ikinci sınıfa da birincilikle geçti. Her sene takdîrler alarak 1929’da “Askerî Lise”yi birincilikle bitirdi ve “Askerî Tıbbiyye Mektebi”ne seçildi.

Derslerindeki çalışkanlığı ve üstün isti’dâdı, hocalarının dikkatini çekiyordu. Meselâ Lise’de talebe iken, geometri hocası, her dersi verince, Hüseyin Hilmî Efendi’ye o dersi tekrâr ettirirdi. Arkadaşları, kendisine “Dersi, sen tekrâr anlatınca, dahâ iyi anlıyoruz” derlerdi.
Onun hayâtında son derece mühim, çok önemli bir dönüm noktası vardır: Lisede okurken, o günün şartlarında, mukaddesâtına saldıranları görünce, hayâl kırıklığına uğramıştır. Birkaç sene önce, berâber oruç tuttuğu, namaz kıldığı arkadaşları maalesef iftirâlara aldanarak, ibâdetten vazgeçmişlerdir. Namaz kılan ve oruç tutan bir tek kendisi kalmıştır. Böyle yalnız kalmak, kendisini çok üzmüştür.
On sekiz yaşında, lise son sınıf talebesi iken, ya’nî 1929 senesinin 27 Ramazan gecesi [Kadir Gecesi], okulda yatmıştır. Uyuyamayıp bahçeye çıkmıştır.

O esnâda, gökyüzü yıldızlarla dolu idi. Eyüp Sultân’ın, ya’nî Hâlid bin Zeyd’in türbesine karşı, Haliç’in ışıklı dalgaları, sanki ona, “Üzülme, sen haklısın” diyorlardı. Hıçkırarak ağlamış ve “Yâ Rabbî! Sana inanıyorum. Seni ve Peygamberlerini seviyorum. İslâm bilgilerini öğrenmek istiyorum. Beni, dîn düşmânlarına aldanmaktan koru!” diye yalvarmıştır. Allahü teâlâ, bu mâsum ve hâlis duâsını kabul buyurmuştur. 

İşte bu hâdise, onun hayâtında çok mühim bir kilometre taşı teşkîl eder. Çünkü, dîn bilgilerinde derin âlim ve tasavvuf ma’rifetlerinde kâmil ve mükemmil bir zât olan, kerâmetler hazînesi, hârikalar sâhibi, ilim deryâsı Seyyid Abdülhakîm Arvâsî (rahmetullahi aleyh), önce rüyâda, sonra câmide karşısına çıkmış ve onu kendisine çekmiştir. O büyük zâta talebe olmuş, 1929 yılından 1943 yılına kadar [14 sene] kendilerinden ilim ve feyiz almıştır. [Yarın inşâallah bu konunun detaylarına temâs edelim.]