İbâdetlerde hicrî-kamerî aylar esâs alınır...

10/01/2023 Salı Köşe yazarı R.A

Aralık ayında, önemli bazı şahsiyetlerin vefâtları vardır. Yine bu ayda, önemli bazı gün ve haftalar da mevcuttur. Ma’lûm olduğu üzere, İslâmiyette, güneş yılının ayları içinde sayılı herhangi bir mübârek gün yoktur. Ama burada şunu ifâde etmeden geçmeyelim: Aslında doğum günü ve mübârek geceler, hep hicrî yıl ile kutlanır. Bütün ibâdetlerde ve dînî faâliyetlerde hicrî-kamerî aylar esâs alınır. Oruç, hac, kurbân ve bayram günleri, hep hicrî-kamerî aylara göre tesbît edilir. Haccı, Allahü teâlânın bildirdiği Zilhicce ayında yapmayıp da, mîlâdî bir ayda, meselâ ocakta yapmak; orucu, Ramazân ayında değil de, şubâtta veya martta tutmak; Cuma namazını cuma günü değil de pazar günü kılmak dîni değiştirmek olur. O şekilde yapılan ibâdetlerin hiçbirisi sahîh olmaz.

İslâmiyet, Müslümânların, îmânlarında ve ibâdetlerinde, Müslümân olmayanları taklit etmelerini, onlara benzemelerini, onların dînlerinin ve ibâdetlerinin alâmeti olan şeyleri yapmalarını ve kullanmalarını yasak etmiştir.

“Hicret”, hem İslâm târihinin, hem de cihân târihinin en mühim hâdiselerinin başlarında gelir. Hicret, lügatte göç etmek, bir memleketten başka bir memlekete gitmek mânâsınadır. Peygamberlerden Hazret-i İbrâhim, Hazret-i Mûsâ, Hazret-i Lût ve Hazret-i Îsâ'nın (aleyhimüs-selâm) dînin emirlerini yerine getirmek ve yaymak için olan hicretleri meşhûrdur. Ayrıca Eshâb-ı Kehf'in de Allah yolunda yaptıkları hicret, Kur'ân-ı kerîmde bildirilmektedir.

Târihte, özellikle İslâm târihinde; sebep, mâhiyet ve netîceleri îtibâriyle en mühim hicret/göç, Peygamber Efendimiz Muhammed aleyhisselâmın, İslâm dînine inanan Eshâb-ı kirâmıyla beraber, Mekke-i Mükerreme'den Medîne-i Münevvere'ye yaptıkları hicret/göçtür. Bu büyük hâdiseye “Hicret veya Hicret-i Nebeviyye” denir ve hicrî takvîmin başlangıcıdır. Eshâb-ı kirâm da Medîne-i münevvere'ye hicretten önce, iki defâ Habeşistân'a hicret etmişlerdir.

Aralık ayındaki vefâtların çok cüz’î bir kısmını, kronolojik olarak zikredecek olursak: 

16 Aralık (Hicrî 10 Muharrem 61 Aşûre Günü): Sevgili Peygamberimizin mübârek torunu, Hazret-i Ali Efendimizle Hazret-i Fâtıma annemizin kıymetli mahdûmu, Hazret-i Hüseyin (radıyallahü anh), Kerbelâ'da şehîd edilmiştir.

17 Aralık 1273’te: Büyük âlim ve velîlerimizden Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî (kuddise sirruh) vefât etmiştir.

18 Aralık 1111’de: Büyük İslâm Âlimi ve velî İmâm-ı Gazâlî (rahmetullahi aleyh), âhırete intikâl etmiştir.

31 Aralık 1988'de de Seyyid Ahmed Arvâsî bey vefât etmiştir. [Cenâb-ı Hak, hepsine ganî ganî rahmet eylesin ve onları bizlere şefâatçi kılsın inşâallah.]