Vatan hâinleri ile en büyük mücâdele!..

18/01/2023 Çarşamba Köşe yazarı H.Y

İslam Düşmanları -17-

İngilizler, Rus Çarı Birinci Nikola'nın, Kudüs'te Katoliklere karşı Ortodoksları ayaklandırdığını ileri sürerek, Rusların Akdeniz'e inmesini istemeyen Fransa İmparatoru Üçüncü Bonapart’ı da, Türk-Rus Kırım Harbin'e sürüklediler. Kendi çıkarları için yaptıkları bu iş birliği, Türk milletine, mason Reşîd Paşa'nın diplomatik zaferleri olarak tanıtıldı. Düşmanların bu yaldızlı reklâmlar ve sahte dostluklarla örtmeye çalıştıkları imha hareketlerini, herkesten önce anlayan Sultân Abdulmecîd Han, çok zaman sarâyında hüngür hüngür ağlardı. Memleketi, milleti kemiren düşmanlara karşı koymak için tedbirler arar ve Allahü teâlâya yalvarırdı. Bu sebeple, mason Reşîd Paşa'yı, birkaç kere Sadrazamlıktan uzaklaştırdı ise de, kendisine (koca), (büyük) gibi isimler takan bu kurnaz adam, rakiplerini devirip, tekrar işbaşına gelmesini becerirdi. Ne yazık ki, sultan keder ve üzüntüsünden tüberküloza yakalanıp genç yaşında vefât etti. Sonraki senelerde, devlet koltuklarını kapışanlar ve üniversite hocalıklarına, mahkeme başkanlıklarına getirilenler, hep mason Reşîd Paşa'nın yetiştirmeleridir. Böylece (Kaht-ı ricâl) devri açılmasına ve Osmanlılara (Hasta adam) denilmesine sebep oldu...

Osmanlı imparatorluğunda, İskoç masonlarının hâkimiyeti devam etti. Pâdişâhlar şehîd edildi. Vatanın ve milletin hayrına olan her işe karşı çıkıldı. İsyânlar, ihtilâller birbirini takip etti. Bu vatan hâinleri ile en büyük mücâdeleyi yapan Cennetmekân Sultân Abdülhamîd hân-ı sânî oldu. Bunun için, masonlar tarafından (Kızıl Sultân) ilân edildi. Sultân Abdülhamîd, imparatorluğu iktisâden yükseltiyor, pek çok mektepler ve üniversiteler açıyor, memleketi imâr ediyordu. Viyana'dan başka bir eşi Avrupa'da bulunmayan modern tıp fakültesi yaptırdı. 1876’da siyâsal bilgiler fakültesi yapıldı. 1880’de hukuk fakültesi ve Sayıştay'ı kurdu. 1881’de yüksek mühendis mektebi ve yatılı kız lisesi kurdu. Avrupa'ya tahsîl için giden talebelerin masonlar tarafından aldatılmalarına mâni olmak için, Avrupalı profesörler ve fen adamlarını, çok yüksek maaş vererek İstanbul’a getirtti. Bu üniversitelerde ders verdirdi. Vatanına, milletine, dînine bağlı ilim ve fen adamları yetiştirdi. Terkos Gölü'nün suyunu İstanbul'a getirtti... Akıl hastanesi ve Şişli'de Hamidiyye Etfâl Hastahânesi ve Dâr-ül-acezeyi yaptırdı. Orduyu yeniden kuvvetlendirdi.

Sultân Abdülhamîd Hân, zamanında dünyânın en büyük kara ordusunu tesis etti... (İstanbul-Eskişehir-Ankara) ve (Eskişehir-Adana-Bağdâd) ve (Adana-Şâm-Medîne) demir yollarını tesis etti. Osmanlı devletinde, dünyânın en büyük ve en uzun demir yolu şebekesi kuruldu...