►Aksırana Yerhamükellah Demek Hakkında / Hadis

Aksırana Yerhamükellah Demek

Riyâzus Sâlihîn / İmâm Nevevî 
BÖLÜM: -52-

Aksırana Yerhamükellah Demek hakkında sahih hadis-i şerifler...

 

 

 

880. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve

sellem şöyle buyurdu:
“Şüphesiz Allah aksıranı sever, fakat esneyeni sevmez. Sizden biriniz aksırır ve Allah Teâlâ’ya
hamdederse, onun hamdini işiten her müslümanın yerhamükellah demesi üzerine bir vecîbedir.
Esnemeye gelince, o şeytandandır. Sizden birinizin esnemesi geldiği zaman, onu gücü yettiği

kadar engellemeye çalışsın. Çünkü sizden biriniz esnediği zaman şeytan ona güler. ”

 

Buhârî, Edeb 125, 128; Bed’ü’l–halk 11. Ayrıca bk. Tirmizî, Edeb 7

 

 

 

881. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve
sellem şöyle buyurdu:
“Sizden biriniz aksırdığı zaman: Elhamdülillah desin. Kardeşi veya arkadaşı da ona:
Yerhamükellah desin. Aksıran da: Yehdîkümullahu ve yuslihu bâleküm = Allah sizi hidayette

kılsın ve kalbinizi ıslah etsin, desin. ”

 

Buhârî, Edeb 126. Ayrıca bk. Tirmizî, Edeb 3; İbni Mâce, Edeb 20

 

 

 

882. Ebû Mûsa radıyallahu anh şöyle dedi:
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i:
“Sizden biriniz aksırdığı zaman elhamdülillah derse, ona yerhamükellah deyiniz. Şayet Allah’a

hamdetmezse siz de yerhamükellah demeyiniz” buyururken işittim.

 

Müslim, Zühd 54

 

 

 

883. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir:
Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in yanında iki kişi aksırdı. Efendimiz onlardan birine yerhamükellah
dedi, diğerine ise söylemedi. Kendisine yerhamükellah demediği kişi:
– Filân kişi aksırdı, ona yerhamükellah dedin; ben aksırdım, bana ise demedin, deyince
Peygamberimiz:

– “O kişi elhamdülillah dedi, sen ise demedin” buyurdular.

 

Buhârî, Edeb 127; Müslim, Zühd 53. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 94; Tirmizî, Edeb 4

 

 

 

884. Ebû Hüreyre radıyallahu anh şöyle dedi:
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem aksırdıkları zaman elini veya mendilini ağzına tutar, böylelikle

sesini azaltmaya –veya ağzını yummaya– çalışırdı.

 

Ebû Dâvûd, Edeb 90; Tirmizî, Edeb 6

 

 

 

885. Ebû Mûsâ radıyallahu anh şöyle dedi:
Yahudiler, kendilerine yerhamükümullah diyeceğini ümit ederek, Resûlullah sallallahu aleyhi ve
sellem’in yanında yapmacıktan aksırırlardı. Peygamber Efendimiz de onlara:
“Yehdîkümüllah ve yüslıhu bâleküm = Allah size hidayet versin ve hâlinizi ıslah etsin”

buyururdu.

 

Ebû Dâvûd, Edeb 93; Tirmizî, Edeb 3

 

 

 

886. Ebû Saîd el–Hudrî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Sizden biriniz esnediği zaman eliyle ağzını tutsun. Çünkü şeytan onun ağzına girer. ”

 

Müslim, Zühd 57–58. Ayrıca bk. Ebû Dâvud, Edeb 89