►İpek Giymenin Erkeklere Haram Olduğu Hakkında / Hadis

İpek Giymenin Erkeklere Haram Olduğu

Riyâzus Sâlihîn / İmâm Nevevî 

BÖLÜM: -46-

İpek Giymenin Erkeklere Haram Olduğu hakkında sahih hadis-i şerifler...

 

 

805. Ömer İbni Hattâb radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“İpek elbise giymeyiniz. Çünkü ipeği dünyada giyen âhirette giyemez. ”

 

Buhârî, Libâs 25; Müslim, Libâs 11. Ayr. bk. Tirmizî, Edeb 1; İbni Mâce, Libâs 16

 

 

 

806. Ömer İbni Hattâb radıyallahu anh şöyle dedi:
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i :
“İpek elbiseyi sadece ondan nasibi olmayanlar giyer” buyururken işittim.

Buhârî’nin bir rivayetinde: “Âhirette ondan nasibi olmayan” şeklindedir.

 

Buhârî, Edeb 66; Müslim, Libâs 7, 10. Ayrıca bk. İbni Mâce, Libâs 16

 

 

 

807. Enes radıyallahu anh’den rivâyet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve
sellem şöyle buyurdu:

“Dünyada ipek giyen kimse âhirette onu giyemez. ”

 

(Bkz. 805 no’lu hadisin gösterilen kaynakları )

 

 

 

808. Ali radıyallahu anh şöyle demiştir:
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i gördüm; sağ eline ipeği sol eline altını almıştı; sonra da:

“Şüphesiz bu ikisi ümmetimin erkeklerine haram kılınmıştır” buyurdular.

 

Ebû Dâvûd, Libâs 11. Ayrıca bk. Nesâî, Zînet 40; İbni Mâce, Libâs 19

 

 

 

809. Ebû Mûsâ el–Eş’arî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına ise helâl kılındı. ”

 

Tirmizî, Libâs 1. Ayrıca bk. İbni Mâce, Libâs 19

 

 

 

810. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle dedi:
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem altın ve gümüş kaplardan içmemizi ve onların içinde yemek

yememizi, ipek ve atlas giymemizi ve üzerinde oturmamızı bize yasakladı.

 

Buhârî, Libâs 27. Pek çok rivayetten bir kısmı için ayrıca bk. Buhârî, Et’ime 29, 32, Eşribe 27, 28; Müslim, Libâs 4, 5; Ebû Dâvûd, Eşribe

17; Tirmizî, Eşribe 10

 

 

 

811. Enes radıyallahu anh şöyle dedi:
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Zübeyr ve Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anhümâ’ya,

yakalandıkları uyuz hastalığı sebebiyle ipek elbise giyme ruhsatı verdi.

 

Buhârî, Libâs 29; Müslim, Libâs 24–25. Ayrıca bk. Buhârî, Cihâd 91; Ebû Dâvud, Libâs 9; Nesâî, Zînet 92